Photo Kari Kohvakka
Grontmij
 Photo Kari Kohvakka 2018