Photo Kari Kohvakka
Haninge municipality 
Photo Kari Kohvakka 2018