Photo Kari KohvakkaPortraits
 
Photo Kari Kohvakka 2018